تبلیغات
طوبی سلماس - گـل كـاغـذی

امروز:

گـل كـاغـذی

» نوع مطلب : بررسی های كشاورزی ،

گـل كـاغـذی Paper flower

 مقدمه :

گل كاغذی (Paper Flower) با نام علمی Bougainvillea spectabilis Willd., گیاهی است ازخانواده Nyctaginaceae همیشه سبز،چوبی رونده ،گرمسیری ونیمه گرمسیری می باشنندوازمحبوبیت زیادی دربین مردم برخوردارند.بعضی از آنهادارای  شكوفه های رنگارنگ وبعضی نیز معطر می باشندكه گلهای آنها به مقدار زیاد درتابستان ظاهر می شوندمشابه ذغال اخته وبنت قنسول كه گلبرگهایا گلهای رنگارنگی بنام براكته دارند.براكته ها زیر گلهای حقیقی نامرئی قراردارند.رنگ براكته ها ازسفید ،سفید شیری ،زرد ،صورتی ،ا بنفش،ا قرمز سیرتا نارنجی می باشد.این گیاه واكنش بسیارخوبی درمقابل هرس دارد ودرنتیجه درغالب اوقات به عنوان پرچین دربیشتر مناطق گرمسیرمورد استفاده قرار می گیرند.اسم جنس این گیاه به افتخار Luis A.de Bougainvillea كه یك دریانورد فرانسوی بود نامگذاری شده است.

مبدا پیدایش:

این گیاه بومی مناطق گرمسیری ونیمه گرمسیری آمریكای جنوبی شامل كشورهای برزیل،كلمبیا وپرو می باشد.

وضعیت متداول ومورداستفاده :

گل كاغذی درجایی كه فاقدیخبندان وسرمای سنگین باشد به عنوان یكی از بوته های رونده زینتی مشهور است درفضای سبز استفاده می شود كه در سرتاسر دنیا ازمناطق آفتابی گرم تامناطق ساحلی خنك ومرطوب یافت می شود. این گیاه به عنوان یك گیاه مهم گلدانی وسبدهای آویزان در اروپا وشمال آمریكا نیز می باشد.

این گیاه به خاطر داشتن براكته های رنگی روشن وواضح كه گلهای لوله ای نامشخص داخل این براكته ها هستند مورد توجه می باشد. برگها متناوب، قلبی شكل، ساقه ها چوبی،رونده،قوی ودارای خارهستند.

ارقام:

 این گیاه شامل گونه های زیادی می باشد تنها 3 گونه (B.spectabilis,B.glabra,B.peruviana) درباغبانی مهم هستند. بیشتر هیبریدها ویا ارقام مشهور از گونه های B.spectabilis  × B.glabra  یا  B.xbuttiana  مشتق شده اند كه گونه B.spectabilis  بیشتر گرمسیری بوده وگلها عمدتا روی قسمتهای مسن تر ظاهر می شوند درحالیكه گلهای گونه B.glabra  به آسانی برروی شاخه های جدیدتر ظاهر می شوند كه درگلخانه های خنك زنده می مانند،همچنین ارقام باشاخ وبرگهای گوناگون وجود دارند.

تكثیر :

قلمه های بلند انتهایی گوشتی ساقه (8تا9 سانتی متر طول) موثرترین روش ازدیاد می باشدبهترین فصل قلمه گیری پاییز یا تابستان است.  حذف برگهای پایینی واستفاده از هورمون جهت ریشه زایی وهمچنین استفاده ازدمای بستر 22 درجه سانتی گراد جهت ریشه زایی توصیه شده است.  قسمتهای سبز ساقه رسیده با 3تا5 گره برای ازدیاد بكار گرفته می شوند. محیط های كشت خوب زهكشی شده یاریشه زایی را می توان برای ریشه دار كردن قلمه ها بكار گرفت .دربعضی ازمنابع از خوابانیدن هوایی وكشت بذر نیزبه عنوان روشهای تكثیر نام برده شده است. 

دمای محیط كشت برای ریشه زایی قلمه ها باید 24 درجه سانتیگراد باشد .از سیستم  مه پاشی یا میست برای نگهداری وشادابی برگهادرمدت ریشه زایی قلمه ها می توان استفاده كرد.

كنترل گلدهی وخواب گیاه :

گل كاغذی گیاهی  روز كوتاه اختیاری می باشد، تحت شرایط طول روز 12ساعت به 80 روز ودرشرایط طول روز 10 ساعت فقط به 54 روز زمان برای گلدهی نیاز دارد.

گیاهان درنهایت تحت شرایط روزبلند گل می دهند اما تعداد جوانه های كمی تشكیل می گردد. عوامل دیگری بغیر از طول روز ممكن است گلدهی راتحریك نمایند.شدت تابش بالا منتج به گلدهی سریعتر گیاه می شود.

سرمای شبانه ممكن است یكی دیگر از این عوامل باشد. گیاهان مسن تر كه دارای ساقه با قطر 25/1 سانتی متر هستند زودتراز گیاهانی كه به تازگی ریشه دار شده و5/0 سانتی متر قطردارند به گل می روند.

مواد شیمیایی dominazide,chlormequat,ancymidol باعث تسریع در گلدهی گیاهانی می شود كه تحت شرایط روزكوتاه پرورش یافته اند امابرای گیاهانی كه تحت شرایط روزبلند بوده اند كمتر تاثیر داشته اند. محلول پاشی با جیبرالین اسید باعث جلو گیری از گل انگیزی درگیاه می شود وهمچنین باعث تاخیر ویامانع تشكیل براكته ها می گردد. این عكس العمل ها باتوجه  به رقم واحتمالا محل ممكن است متفاوت باشند. محلول پاشی باAtrimmec  گلدهی درگیاه  Rainbow Gold  رابه جلو می اندازد اماروی گیاهان Raspberry Ice  یا San Diego Red  موثر نبوده است.

دما :

دمای سرد شبانه باعث تحریك گلدهی می شود . دماهای شبانه 15درجه سانتیگراد گلدهی تحت شرایط روزبلند راافزایش ودمای شبانه 26 درجه سانتیگراد مانع گلدهی گیاهان پرورش یافته درتحت شرایط روزكوتاه می شود . دمای شبانه / روزانه (21/24) درجه سانتی گراد تحت شرایط روز كوتاه دمایی بهینه بوده است.

نور :

تابش باشدت زیاد وپرورش گیاه تحت شرایط روزكوتاه (8 ساعت روشنایی )گلدهی را تحریك می نماید.تابش باشدت كم گلدهی را حتی در گیاهانی كه درشرایط روزكوتاه ودمای بهینه پرورش یافته اند به تاخیر می اندازد. نور4تا5 هزارفوت كندل رشدمتراكم ،سریع و تشكیل گلهای رنگی خوب راتحریك می نمایند.

نور قرمز دور(Far-Red گلدهی را تسریع می كند. وقتی گیاهان تحت شرایط نوربانسبت بالای قرمز به قرمز دور رویش یافته بودند برگهای انتهایی بازنشده ویا درمقایسه باگیاهانی كه برگی (برگدار ) برداشته شده بودند گلدهی در آنها تسریع شدكه این حقیقت راپیشنهاد می نمایدنورقرمز باتوسعه وجابجایی مواد مانع گلدهی دربرگهای جوان همراه می باشد. اسید جیبرالیک ممكن است سبب تاخیر گلدهی شودوهمچنین حذف برگها باعث کاهش میان گره ها می شود.   

آب :

درفضای سبز وقتی گیاهان سازگاری پیداكنند مقاوم به خشكی می باشند درحالی كه تنش های آبی ممكن است منتج به ریزش براكته ها درگیاهان تولید شده در شرایط خشكی درگلخانه  می شود.

تغذیه :

گل كاغذی به كوددهی ثابت 150 تا 200 پی پی ام نیتروژن عكس العمل مثبت نشان می دهد. گزارش شده است كه این گیاه نیازبالایی به منیزیم ، آهن ، منگنز دارد.زیادی نمكها سبب خسارت به ریشه می شود. اگرگیاهان درشرایط خنك پرورش می یابند باید از كاربرد نیتروژن به فرم آمونیوم پرهیز نمود.

محیط كشت :

درتولید تجارتی گیاهان گلدار گلدانی،عمدتا ازمحیط كشت با پایه پیت  استفاده می شود .امامحیط كشت خوب وزهكشی شده با PH 5/5 تا 6 قابل قبول می باشد. PH  بالای 5/6 ممكن است باعث كمبود آهن درگیاه شود.

كنترل ارتفاع :

برخی از موادشیمیایی روی گل كاغذی موثر بوده اما همه این مواد باید بطوردقیق روی تعداد كمی گیاه ازهررقم آزمایش شدند زیرا تغییرات زیادی بسته به رقم ازخود نشان می دهند.      سایكوسل یا A-rest هیچكدام سبب كاهش ارتفاع درارقام Respberry Ice یا San diego Red دركارولینای جنوبی نشده انداما هردو این كند كننده های رشد باعث كاهش رشد رویشی رقم San Diego Red دركالیفرنیا شده اند. A-Rest را می توان به غلظت 50 پی پی ام وBonzi  را به غلظت 25 تا 100 پی پی ام بكاربرد. محلول پاشی با Dikeyulac  باعث افزایش شاخه های جانبی در Respberry Ice ،

Diego Red San، Raibbow Gold شـده وكـاهش طویل شـدن ساقه را در Respberry Iceو

 San Diego Red باعث گردیده است اما تاثیری روی Raibbow Gold نداشته است.

مع الوصف كاربرد Atrimmec به غلظت 1600 پی پی ام بطور كلی به عنوان موثرترین راه برای كاهش طویل شدن شاخه ها بوده است.باید توجه داشت كهAtrimmec درغلظت 400تا 1600 پی پی ام ممكن است باعث كاهش اندازه براكته ها دراواخر بهار واوائل تابستان (افزایش دما ) شود اما دراواخرتابستان واواسط زمستان (دمای خنك تر) زمانیكه براكته ها كوتاهتر ازمدت اواخر بهار واوائل تابستان هستند موثرنبوده است.

 جوانه گیری (حذف جوانه ها) :

تقریبا 10 روز بعد ازاین كه رشدرویشی  جدید به 5/7 سانتیمتررسیده باشد ممكن است عمل جوانه گیری گیاهان انجام می شود.این عمل را می توان درصورت نیاز هر4هفته یك بار انجام داد .(برای رشدشاخه های فرعی بیشتر ومتراكم شدن بوته ها ) برای  افزایش شاخه ها ی فرعی محلول پاشی بنزیل آدنین (BA) به مقدار 50 تا 100 پی پی ام دردومرحله توصیه شده است که این عمل را پس از 24 سـاعت بعد ازاولـین ودومین مرحله عمل جوانـه گیری انجام می دهند  مصـرف كننده هـا می خواهند بطور منظم عمل جوانه گیری وهرس انجام شود تا گیاه متراكم نگه داشته شود.

قیم :

اگر گیاهان درسبدهای آویزان یا بصورت كنترل شده با بازدارنده های رشد پرورش یافته باشند نیاز به قیم ندارند اما دربعضی ازگیاهان می توان ازسیم برای قیم استفاده نمود.

فیزیولوژی پس ازبرداشت :

گیاهان را می توان به مدت 6 روز دردمای 3 درجه سانتی گرادحمل ونقل نمود. دماهای بالاتر توصیه نشده است . گل كاغذی كاملاحساس به اتیلن است وسبب ریزش برگها می شود. محلول پاشی با محلول Argyline(تركیب حاوی نقره ) به میزان 5/2 تا3 گرم درلیتر یك هفته قبل از جابجایی (حمل ونقل ) توصیه شده است. بسیاری ازپرورش دهندگان دانماركی این محلول را هر2تا3 هفته یكباراستفاده می نمایند. محلولپاشی با تیوسولفات نقره STS) (به میزان  mM 5/0 همچنین به منظور افزایش كیفیت وجلوگیری ازریزش براكته ها استفاده می شود. بطور تجربی 500 پی پی ام نفتالین استیك اسید(NAA)  درزمان تشكیل كامل براكته ها باعث افزایش عمر پس ازبرداشت براكته ها می شود.

مهمترین آفات وبیماریها:

شته،تریپس، شپشك های آردآلود وسپردارها جزوآفات مهم ولكه برگی bougainvillea) (Cerospora ، بوته میری (Phytophtora  parasitica) جزو بیماریهای مهم این گیاه زینتی می باشند.

 


نوشته شده در : یکشنبه دوازدهم اسفند 1386  توسط : مهندس محبوب آقازاده.    نظرات() .

پیمان
پنجشنبه دوازدهم اسفند 1389 16:23
سلام مهندس ممنون از لطفتون.زحمت کشیدین باز هم به ما سر بزن.
ولایت نور
جمعه هفتم اسفند 1388 17:53
خیلی زیبا و مفید بود
خوشحال می شم به من هم سر بزنید
ایا با تبادل لینک موافقید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
محسن
یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1387 18:19
مطلب واقعا زیبایی بود.
ممنونم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر